Q3 2022 BitMEX Indices Updated

We will be updating our indices across all products today at 12:00:05 UTC.

The affected indices will be:

.BXBT, .BETH, .BXRP, .BBCH. .BLTC, .BADA, .BAPE, .BAVAX, .BAXS, .BBNB, .BDOGE, .BDOT, .BEOS, .BGAL, .BGMT, .BKLAY, .BLINK, .BLUNA, .BNEAR, .BSOL, .BTRX, .BUSDT;
.BETHXBT, .BXRPXBT, .BBCHXBT, .BLTCXBT, .BEOSXBT, .BADAXBT, .BTRXXBT;
.BXBTT, .BETHT, .BXRPT, .BBCHT, .BLTCT, .BAAVET, .BADAT, .BALGOT, .BAPET, .BATOMT, .BAVAXT, .BAXST, .BBNBT, .BBTTT, .BCHZT, .BCOMPT, .BDENTT, .BDOGET, .BDOTT, .BDYDXT, .BENJT, .BEOST, .BFILT, .BFTMT, .BFTTT, .BGALT, .BGMTT, .BGRTT, .BICPT, .BKLAYT, .BKSMT, .BLINKT, .BLRCT, .BLUNAT, .BMANAT, .BMATICT, .BMKRT, .BNEART, .BNEOT, .BOMGT, .BQTUMT, .BRUNET, .BSANDT, .BSHIBT, .BSNXT, .BSOLT, .BSRMT, .BSUSHIT, .BTHETAT, .BTRXT, .BUNIT, .BVETT, .BXLMT, .BXTZT, .BYFIT;
And .BXBTEUR.

Please note that the hypothetical values of the indices with new weights are published as part of the “NEXT” index family (e.g. .BXBT_NEXT).

Please refer to our blog for index weights and further details.